Category: Praca i wartość

W SFERZE ZARZĄDZANIA

Podobne techniki bywają stosowane do normowania czasów powtarzalnych prac biurowych (np. księgowania, fakturowania itp.). Szczegóły w sprawie techniki MTM —zob. [Maynard… 1948] Bardzo gruntowne opracowanie zagadnienia technicznego normo­wania pracy w ogóle zawiera też nasza literatura [Wołk 1964], [Kazalski 1961], [Behrens 1966].Znając liczbę planowanych czynności, których czas da się z gó­ry określić, i wprowadzając pewien „czynnik bezpieczeństwa” na celowe przerwy wypoczynkowe oraz inne nieuniknione przerwy w pracy można określić liczbę pracowników potrzebnych dla wy­konania zamierzonych zadań typu powtarzalnego zarówno w sfe­rze produkcji, jak i zarządzania, czyli określić normy zatrudnie­nia. Sprawą o wiele trudniejszą jest normowanie obsad pracowni­czych przy pracach niepowtarzalnych i nie dających się rozłożyć na powtarzalne składniki.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

ANALIZA WARTOŚCI

Nazwy te niezupełnie odpowiadają istocie rzeczy, posługuję się jed­nak ich polską wersją, bo została wprowadzona w życie przez Cen­tralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych na specjalnych kur­sach organizowanych przezeń na przełomie 1968 i 1969 r. Technika analizy wartości różni się od tradycyjnego badania pracy przede wszystkim w dwóch sprawach. Po pierwsze, nie ogi anicza się do badania i usprawniania sposobu wykonywania danego wyrobu, lecz obejmuje także kształt wyrobu i tworzywo, z którego ma on powstać. Elementem danym, który w ramach badania nie podlega zakwestionowaniu, nie jest więc określony wyrób, lecz funkcja tego wyrobu oceniana w szerszym przedziale, jeżeli zaś wyrób spełnia więcej niż jedną funkcję — jego funkcja główna. Łatwo w tym odcyfrować nowe „wcielenie” starej zasa­dy, że podstawowym etapem każdego działania zorganizowanego

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

WAŻNY WARUNEK

Wążnym warunkiem powodzenia jest tu — podobnie zresztą jak w badaniu pracy — upewnienie się, czy wprowadzone zmiany nie wywołają nieprzewidzianych trudności poza rozpatrzonym przedziałem. Drugą grupą zmiennych, od których zależna jest wielkość efektu organizacyjnego, a zatem także sprawność funkcjonowania instytucji, jest struktura splotów działań zespołowych, co w insty­tucjach zarządzanych wyraża się jako organizacja pracy zespo­łowej. W związku z tym zagadnieniem omówimy też pokrótce orga­nizację „stanowisk pracy”, bo wprawdzie mogą to być stanowiska jednoosobowe, często jednak ria tym samym stanowisku pracy musi być zatrudnionych jednocześnie lub następczo kilka osób. Tak np. w Swierdłowskiej Fabryce Wyrobów Gumowych na 312 stanowiskach pracy objętych „planami NOT” pracowało w r. 1967 1413 robotników [Zwieriew 1967, s. 187].

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRACA W PRZEMYŚLE

Przykładem stanowiska pracy w przemyśle może być obra­biarka obsługiwana przez jednego robotnika lub grupę robotni­ków albo kilka maszyn obsługiwanych jednocześnie przy tzw. wielowarsztatowej technice obsługi maszyn. W biurze może to być okienko pocztowe wraz z biurkiem i innymi meblami, a tak­że z urządzeniami do liczenia i formularzami. Stanowiskiem pracy jest taksówka; jest nim także — znany niestety zapewne więk­szości czytelników — fotel dentystyczny wraz z wiertarką i lampą. W każdym z tych przypadków stanowisko piacy jest to więc po­mieszczenie lub część pomieszczenia roboczego, stanowiące całość przestrzennie połączoną, a zarazem wyodrębnioną od innych po­mieszczeń przez to, że służy do pracy jedno lub kilkuosobowego zespołu ludzi ściśle z sobą współdziałających przy określonym zadaniu roboczym lub grupie takich zadań — wraz ze znajdują­cymi się na miejscu zasobami przydatnymi w pracy, którą ma się tam wykonywać.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

KILKA ZAGADNIEŃ

A oto kilka zagadnień, które — spośród bardzo licznych — wybrałem dla zilustrowania ogólnej problematyki organizacji sta­nowisk pracy.Jeśli przyjmiemy zaproponowane tu określenie, to stanowisko pracy nie jest instytucją ani jednostką, ani też komórką organi­zacyjną w znaczeniu zaproponowanym wyżej (4.1.4.) — jako ta­kie nie obejmuje bowiem zespołu ludzi na nim zatrudnionych. Stanowisko pracy jest więc tylko określonym zgrupowaniem za­sobów, i jeżeli mówimy o jego „organizacji”, to w tym tylko znaczeniu, w jakim można mówić o organizacji np. maszyny. Pojęcie powodzenia wchodzące w skład określenia organizacji trzeba tu więc interpretować jako przydatność do celu, do któ­rego stanowisko pracy zostało zorganizowane. To zaś zależy od doboru i przestrzennego rozmieszczenia składników zasobów oraz od zapewnienia ich bieżącego uzupełniania w miarę zużywania się.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

STANOWISKO PRACY

Oczywiście można także stanowisko pracy rozumieć szerzej, obejmu­jąc nim też ludzi na nim zatrudnionych (a więc jako instytucję), i chyba niektórzy autorzy tak tym terminem operują. W ten sposób pojęte stano­wisko pracy istotnie byłoby instytucją, ale — i tu występuje pierwsza niedogodność tego sposobu pojmowania terminu — nie musi być jednost­ką ani komórką organizacyjną, bo nie musi mieć własnego odrębnego kierownika (kilka stanowisk może mieć wspólnego kierownika). Nasu­wają się też pewne kłopoty wówczas, gdy na stanowisku pracy zatrudnio­nych jest kilka osób w czasie kolejnych zmian roboczych. Na koniec ten sposób pojmowania terminu „stanowisko pracy” jest niezgodny z mową potoczną, która wyraźnie odróżnia „stanowisko pracy” i „ludzi na nim pracujących”.Z punktu widzenia organizacji pracy indywidualnej (o której była mowa w poprzednim ustępie i do której wracamy tutaj, by nie rozrywać całości zagadnień, związanych ze stanowiskiem pra­cy) ważne są przede wszystkim postulaty wygody ludzi obsługu­jących stanowisko pracy.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI

Chodzi o to, by w miarę możności zapewnić im dogodną postawę przy pracy; zmniejszyć niepro­duktywny wysiłek statyczny umożliwiając wykonanie pracy w pozycji siedzącej i to — o ile możliwe — z wygodnym oparciem; rozmieścić tworzywa i narzędzia w zasięgu rąk bez konieczności zbędnego ich wyciągania ani schylania się; przewidzieć dla każ­dego rodzaju zasobów stałe miejsce, gdzie można je znaleźć w sposób machinalny i gdzie je po użyciu równie machinalnie na­leży odkładać. Jasne, że organizacja stanowiska pracy musi uwzględniać postulaty higieny i bezpieczeństwa pracy, których tu już z braku miejsca nie mogę rozwijać — szczegóły zob. m. in. [Mazurkiewicz 1954] i [Filipkowski 1964], Z punktu widzenia pracy zbiorowej współczesnej ważne jest m. in. takie rozmieszczenie miejsc pracy poszczególnych człon­ków zespołu, by sobie wzajemnie nie przeszkadzali, a jedno­cześnie byli tak blisko siebie, by móc sobie w razie potrzeby pomagać nie zmieniając miejsca. Nie zawsze bywa to łatwe.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

WAŻNY POSTULAT

Ważnym postulatem jest taki dobór wielkości zadań dla wielo­osobowych miejsc pracy i taki podział pracy między członków zespołu, by wszyscy byli równomiernie obciążeni mimo specja­lizacji doprowadzonej do właściwych granic (3.4.2.).W przypadku pracy zbiorowej następczej trzeba dbać o takie zsynchronizowanie zmian, by zasoby (szczególnie zaś kosztowne maszyny) nie musiały być unieruchamiane w okresie przejmo­wania ich przez następną zmianę od poprzedniej; w rzeczy sa­mej wymaga to, o czym nie zawsze się pamięta, „zazębiania się” godzin pracy zmian roboczych.Bardzo ważny jest postulat niezacierania odpowiedzialności za sprzęt przy pracy wielozmianowej. Każdorazowe szczegółowe sprawdzanie stanu sprzętu i ilości tworzyw na stanowisku pracy przy każdej zmianie jest zbyt czasochłonne, by mogło się opła­cać, natomiast obsługa tego samego sprzętu kolejno przez róż­nych pracowników łatwo ogranicza ich dbałość o stan urządzeń, a więc prowadzi do przedwczesnego zużycia sprzętu.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

ROZMIESZCZENIE STANOWISK

Bywa i tak (np. przy obsłudze samochodów), że bardziej się opłaca praca jed­nozmianowa, byle by się nie zacierała jednostkowa odpowiedzial­ność za stan sprzętu.Wzajemne rozmieszozenie stanowisk pracy w pomieszczeniach roboczych stanowi następne z kolei zagadnienie organizacyjne. Jednym z występujących tu postulatów jest skrócenie drogi prze­mieszczania tworzyw w toku typowych przebiegów (4.4.4.) obrób­ki oraz skrócenie odległości, które muszą pokonywać pracownicy podczas pracy. Nie jest to jednak jedyny wzgląd, który wchodzi tu w rachubę. Może się on np. znaleźć w sprzeczności z postula­tem wydzielenia czynności, przy których szczególnie szkodliwe oddziałują wibracje lub zapylenie nieuniknione przy innych czyn­nościach.W projektowaniu rozmieszczenia stanowisk pracy pomocne mogą być tzw. wykresy sznurkowe (szkice projektowanego roz­mieszczenia, na których zarysy poszczególnych stanowisk są zao­patrzone pineskami lub miniaturowe plastyczne wzorce rozmiesz­czenia urządzeń).

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.