Category: Ludzie i zasoby

ORGANIZACJA PRACY PODWŁADNYCH

Zapewnienie prawidłowych instrukcji roboczych, b) zapewnienie realnych norm czasowych,- c) przyuczenie pod­władnych do nowych metod i narzędzi; 4) dostosowywania narzędzisprzętu do indywidualnych właściwości użytkowników; 5) wykonywania nadzoru nad pracą podwładnych i zapewnienia dyscypliny w wykonywa­niu instrukcji i zarządzeń oraz wykorzystania czasu pracy; 6) zapewnie­nia bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) stworzenia w gronie podwładnych „ducha zespołu” i pozytywnej „atmosfery pracy” przez znajomość i wy­korzystanie „nieformalnej organizacji grupy” (5.4.6.).Okoliczności dotyczące organizacji pracy podwładnych. Okolicz­ności te skupiają się około: 1) eliminacji zbędnych czynności i przesto­jów, a dotyczą: a) organizacji miejsc pracy podwładnych, b) organizacji procesu pracy indywidualnej (wpływa tu problem właściwej granicy mię­dzy specjalizacją a koncepcją „scalania pracy”, c) organizacji pracy zespo­łowej, która powinna zmierzać do harmonizacji podzespołów co do ilości „przepustowości” oraz do harmonizacji czynności w czasie i w przestrze­ni, d) dostarczania na czas przedmiotów i narzędzi pracy oraz 2) zapewnie­nia równomiernego „rytmu” pracy, a w tym ograniczenia zbędnych godzin nadobowiązkowych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.

OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Okoliczności dotyczące materiałów 1) normalizacja; 2) kooperacja międzyzakładowa; 3) korelacja planowania produkcji materiałów i ich importu z planami produkcji gałęzi przemysłu zużywających dany mate­riał (przy czym trzeba też wziąć pod uwagę terminy uruchomienia ewen­tualnych inwestycji); 4) planowanie dystrybucji materiałów (zapewnienie dostarczania ich na czas do właściwych miejsc zużycia), ponadto w rol­nictwie; 5) właściwe wykorzystanie rodzajów gleby dla produkcji odpo­wiednich plonów i hodowli (z uwzględnieniem proporcji produkcji, zaso­bów, rodzajów gleby i przyzwyczajeń rolników indywidualnych); 6) zu­życie nawozów sztucznych (j.w.); 7) uwzględnienie warunków klimatycz­nych i atmosferycznych danego okresu gospodarczego; ponadto w górnic­twie; 8) uwzględnienie warunków geologicznych; 9) zasięg robót przygo­towawczych.Okoliczności dotyczące narzędzi pracy. Występuje tu przede wszystkim problem polityki inwestycyjnej w jego związku z wysokością zasadami podziału dochodu narodowego, a w szczególności zagadnienia: 1) robót konserwacyjnych i inwestycji odtwarzających; 2) inwestycji zmie­rzających do rozszerzenia zakresu produkcji; 3) inwestycji zmierzających do udoskonalenia istniejących narzędzi pracy; 4) inwestycji zmierzających do zwiększenia zaopatrzenia gospodarki w energię doprowadzoną z ze­wnątrz.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.