Category: Uncategorized

PODOBNY POGLĄD

Podobny pogląd chciałbym osobiście wypowiedzieć w sprawie usyste­matyzowanych sposobów periodycznego oceniania pracowników przez ich przełożonych i/albo towarzyszy pracy. W ostatnich latach sposoby te — znane także na Zachodzie — były dość gorąco zalecane przez niektórych naszych socjologów jako gwarantujące większą wszechstroność i obiek­tywizm niż intuicyjna ocena generalna przełożonego. Można by je było oprzeć na takich mierzalnych obiektywnie cechach osobowości pracow­nika, jak punktualność, dyscyplina pracy, absencja nie usprawiedliwio­na, liczba wyprodukowanych braków itp., oraz na ocenach takich cech, jak koleżeństwo, gorliwość w pracy itp. Pozytywną ocenę tych sposobów przedstawił swego czasu A. Matejko w jednym ze swych wystąpień w ów­czesnej Pracowni Ogólnych Problemów Organizacji Pracy PAN. Niedaw­no również pozytywnie oceniono tego rodzaju doświadczenia w zakładach 22 lipca [Brachacka 1966, s. 27—30].