PRACA W PRZEMYŚLE

Przykładem stanowiska pracy w przemyśle może być obra­biarka obsługiwana przez jednego robotnika lub grupę robotni­ków albo kilka maszyn obsługiwanych jednocześnie przy tzw. wielowarsztatowej technice obsługi maszyn. W biurze może to być okienko pocztowe wraz z biurkiem i innymi meblami, a tak­że z urządzeniami do liczenia i formularzami. Stanowiskiem pracy jest taksówka; jest nim także — znany niestety zapewne więk­szości czytelników — fotel dentystyczny wraz z wiertarką i lampą. W każdym z tych przypadków stanowisko piacy jest to więc po­mieszczenie lub część pomieszczenia roboczego, stanowiące całość przestrzennie połączoną, a zarazem wyodrębnioną od innych po­mieszczeń przez to, że służy do pracy jedno lub kilkuosobowego zespołu ludzi ściśle z sobą współdziałających przy określonym zadaniu roboczym lub grupie takich zadań — wraz ze znajdują­cymi się na miejscu zasobami przydatnymi w pracy, którą ma się tam wykonywać.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

BADANIE METOD PRACY

Badanie metod pracy ma charakter działalności diagnostycz­nej — koniecznej zawsze przed powzięciem decyzji w sprawie właściwych w danym przypadku sposobów uzdrowienia sytuacji. Warto w związku z tym zwrócić uwagę na to, że pełny cykl działalności diagnostycznej obejmuje następujące fazy: 1) przy­porządkowanie stwierdzonego stanu rzeczy do określonego typu lub gatunku, 2) ustalenie genezy stwierdzonego stanu rzeczy, 3) określenie jego znaczenia dla całości procesu, w którego skład on wchodzi, 4) określenie etapu rozwojowego oraz 5) przewidy­wanie dalszego rozwoju spodziewanego na wypadek niedokona- nia interwencji usprawniającej — por. [Ziemski 1967b, s. 52].Metody badań organizacyjnych stosowane dla celów uspraw­niania pracy różnią się od omówionych wyżej (2.1.6.) metod badań podstawowych. W toku szczegółowych badań zakresu zagadnień, wybranego podczas wstępnej obserwacji, wielką usługę mogą oddać np. listy pytań kontrolnych (checklists) wskazujące, na jakie sprawy trzeba w danej dziedzinie zwrócić szczególną uwagę.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

PRACA FIZYCZNA CZŁOWIEKA

Głównym przedmiotem zainteresowania jest w tych warun­kach tzw. praca fizyczna człowieka. Technicznym usprawnieniem tzw. pracy umysłowej (ściślej: pracy biurowej powtarzalnej lub złożonej z powtarzalnych elementów) zainteresowano się później niż usprawnieniem „pracy fizycznej”. Warto tu jednak zaznaczyć, że według współczesnych polskich staty­styk około 1/3 wszystkich zawodowo czynnych w gospodarce uspołecznio­nej poza rolnictwem i leśnictwem stanowią tzw. pracownicy umysłowi [Rocznik statystyczny 1967, s. 71]. Ponieważ zaś wśród ich czynności bardzo znaczną część stanowią pra­ce powtarzalne lub złożone z powtarzalnych elementów, przeto położenie większego niż dotąd nacisku na rozciągnięcie badań pracy na tę jej dzie­dzinę wydaje się ze wszech miar uzasadnione. Istnieje już pewna literatura na ten temat. Z ostatnich kilkunastu lat jako przykłady można wymienić prace [Zieleniewski 1951a], [Robichaud 1958], [Grillo… 1959], [Feldman 1963], [0’Shaughnessy 1965].

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

PRACA INDYWIDUALNA

Jest jednak rzeczą oczywistą, że w praktyce działania indywidualne (a w instytu­cjach zarządzanych przede wszystkim prace wykonywane przez ludzi) wcale nie zawsze bywają zorganizowane w maksymalnym możliwym stopniu, czyli nie zawsze są maksymalnie sprawne; to­też zabiegi zmierzające do wzmożenia sprawności indywidualnej pracy ludzkiej mają wielkie znaczenie dla zwiększenia ogólnego efektu organizacyjnego.Wzmaganie sprawności pracy indywidualnej musi być oparte na systematycznym badaniu jej rzeczywistych przebiegów i moż­liwości ich usprawnienia — zawsze z uwzględnieniem będących do dyspozycji zasobów.Toczył się swego czasu spór, co właściwie jest przedmiotem’ tych ba­dań: ruchy robocze w przestrzeni czy czas ich wykonywania — i czy wobec tego należy mówić o studiach ruchów (motions) czy czasu (time). Spór ten dość żywo przypomina rozważania, co było wcześniej: jajko czy kura. Ponieważ rzeczy istnieją, a dotyczące ich zdarzenia „dzieją się” zawsze w czasie i przestrzeni, to rzecz jasna — wymiarów tych nie moż­na odrywać od siebie i badanie musi uwzględnić zarówno tor ruchu, jak czas jego trwania. Wyrażając tę myśl nieco inaczej: „przebieg pracy… determinuje (jej) czas, czas zaś wskazuje, który z przebiegów jest naj­lepszy” [Trzcieniecki 1967, s. 6], dodajmy od siebie: pod warunkiem ceteris paribus co do kosztów, wyrażających się w danym przypadku prze­de wszystkim w wysiłku pracującego.

Posted in Ludzie i zasoby | Leave a comment

INTERESUJĄCE BADANIA

Takie właśnie bardzo zresztą interesujące badania prowadzi się we wspaniale wyposażonym laboratorium w Ruschlikon. Wtajemniczeni szepcą jednak między sobą, że głównym zadaniem europejskiego labora- ; torium IBM w Ruschlikon nie jest osiągnięcie określonych wyników ba­dawczych, lecz wypróbowanie ściąganych z całej Europy i doskonale płat­nych, najzdolniejszych pracowników naukowych o specjalnościach po­trzebnych IBM — po to, by tych, którzy się rzeczywiście okażą na po­ziomie, werbować do amerykańskich zakładów IBM, a mniej zdolnych zwalniać z pracy. Osobnym problemem jest opieka nad nowo zaangażowanym pracownikiem. Przejście od nauki szkolnej do pracy zawodowej wiąże się ze zmianą środowiska i sprawia wielu ludziom pewne początkowe trudności, które można stwierdzić empirycznie — por. np. [Bursche K. 1961, s. 60—64] lub [Matejko 1961a], Zmniejszenie ich przez życzliwe zaopiekowanie się nowicjuszami jest z pewnością ze wszech miar pożądane. Warto jednak, jak mi się zdaje, przestrzec przed przesadą w ocenie wspomnianych tu trudności i nadmiernym zaufaniem do „socjologicznych” sposo­bów ich łagodzenia.

 

Posted in Ludzie i zasoby | Leave a comment

Sprzedaj swoje antyki

Nie każdego kręcą i fascynują antyki. Chociaż grupa ich miłośników jest dosyć spora, to jednak nadal jest wiele osób, które po prostu nie są tym zainteresowane. Obie postawy zasługują na szacunek, na szczęście dzięki tym, których antyki nie interesują, mogą skorzystać ci, którzy wprost za nimi przepadają, dlatego warto to docenić. Często się zdarza, że antyki są własnością kogoś, kto się nimi w ogóle nie interesuje. Jeśli nie ma się do nich sentymentu, to bez sensu trzymać piękne zabytkowe przedmioty w piwnicy, gdzie mogą jedynie niszczeć i powoli umierać. W związku z tym wiele osób decyduje się, żeby takie antyki sprzedać i pozbyć się problemu związanego z renowacją i innymi zabiegami, jakich meble tego typu potrzebują. Można na tym skorzystać i z pewnością obie strony będą zadowolone. Sprzedawca będzie się cieszył z tego, że zarobił sporo pieniędzy, a antyki już nie stanowią żadnego problemu. Nabywca także będzie zadowolony ze swej kolejnej zdobyczy. Często ludzie niezainteresowani nie znają wartości, jaką kryją za sobą posiadane przez nich antyki, dlatego można na tym skorzystać i kupić wszystko parę groszy taniej. Dlatego jest to świetna okazja dla wszystkich, którzy szukają tego typu rozwiązań. Okazuje się, że antyki, nawet, jeśli się nimi zbytnio nie interesujemy mogą stanowić ciekawy przedmiot transakcji i można na nich zarobić, ponieważ wielu ludzi szuka takich mebli czy dekoracji. Dlatego, jeśli coś takiego posiadamy, nie musimy się martwić, że niepotrzebnie zajmuje nam miejsce w piwnicy czy na strychu.

Posted in Antyki | Leave a comment

Czym są zabytki nieruchome?

Każdy z nas, kto interesuje się zabytkami powinien starać się dowiedzieć na ich temat jak najwięcej. Wszyscy przecież doskonale wiemy o tym, jak niezwykle ważne są dla nas zabytki i dlaczego warto jest się nimi zainteresować. Stanowią one przecież nasze dziedzictwo kulturowe i zazwyczaj mają ogromna wartość nie tylko artystyczna, ale i historyczną, bądź też edukacyjną. Warto jest wiedzieć przede wszystkim o tym, że zabytki możemy podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to zabytki nieruchome i warto jest zainteresować się tym, co do nich zaliczamy i czym w ogóle one są.Każdy z nas powinien pamiętać o tym, że zabytki nieruchome to przede wszystkim różnego rodzaju krajobrazy, z czego nie zawsze zdajemy sobie tak naprawdę sprawę. Poza tym nie możemy zapominać o tym, że do zabytków nieruchomych zaliczane są również na przykład cmentarze. Oczywiście warto jest wiedzieć także o tym, że zabytki nieruchome to również rozmaite układy urbanistyczne, bądź też całe zespoły budowli. Nie zapominajmy również, że zabytki nieruchome to rozmaite dzieła architektury oraz budownictwa takie jak na przykład zamki, kościoły, czy też pałace.Oczywiście jeszcze wiele innych obiektów zaliczamy do zabytków, jakimi są zabytki nieruchome i warto jest zadawać sobie z tego sprawę. Najważniejsze jest jednak to żebyśmy chociaż pamiętali o tych najważniejszych, a jeśli naprawdę interesują nas zabytki to powinniśmy wiedzieć o wszystkich, które możemy zaliczyć właśnie do zabytków nieruchomych.

Posted in Antyki | Leave a comment

Młodzież i książki

Młodzi ludzie nie zawsze przepadają za książkami, warto jednak zwrócić uwagę na to jak wiele propozycji wydawniczych kierowanych jest właśnie do nich. Przede wszystkim mamy wspaniałe książki przygodowe, na które można się zdecydować, wspaniałe sagi, dziecięce kryminały i książki z gatunku fantastyki. Na pewno jest to całkiem spory wybór, gdzie każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Warto jednak, żeby rodzice zadbali o takie tradycje czytania książek, gdyż to właśnie oni odgrywają tutaj najważniejszą rolę. Przede wszystkim trzeba być Dorym wzorem, a więc samemu czytać książki, a wtedy wszystko naturalnie przejdzie na nasze dzieci. W ten sposób na pewno wiele zyskamy i sprawimy, że nasze maluchy, gdy podrosną same będą sięgać po ciekawe książki. Przede wszystkim należy się zastanowić nad tym, jakie książki wybrać. Warto pójść do dobrej księgarni, by obeznany księgarz mógł nam w tym wszystkim trochę doradzić, a wtedy na pewno dokonamy właściwego wyboru. Najlepiej nie zniechęcać się pierwszymi książkami, jakie mimo wszystko wybierane są przypadkowo i nie wiemy, co tak naprawdę na nas czeka, gdy otworzymy książkę. Mamy jednak tak wiele innych, kolejnych książek, że nasz gust na pewno będzie lepszy i sami będziemy wiedzieć, jakie książki dla siebie wybierać. Właśnie dlatego należy koniecznie zdecydować się na takie rozwiązania, jakie będą dla nas konieczne. Czytanie książek młodzieżowych to świetna zabawa. Jest to naprawdę doskonała literatura, z jaką zawsze warto się zapoznać.

Posted in Kultura | Leave a comment

Pomoc dla niepełnosprawnych

Czasami chcielibyśmy pomóc, ale nawet nie wiemy jak. Wiadomo, że nie każdy ma takie warunki i możliwości, żeby rzeczywiście poświęcać czas osobom niepełnosprawnym i pomagać im w życiu. Można jednak zrobić wiele w bardziej pośredni sposób, jeśli mamy takie chęci. Zazwyczaj takie osoby potrzebujące skupione są przede wszystkim w fundacjach czy stowarzyszeniach, a więc za pośrednictwem tych organizacji można im dość mocno pomóc. Mamy różne akcje charytatywne, jakie są przez nich organizowane, kiermasze i koncerty, w jakich warto wziąć udział i dołożyć parę groszy do tego, by zapewnić im odpowiednią opiekę, a wtedy na pewno będziemy bardzo zadowoleni. Poza tym należy koniecznie zdecydować, ile i na co chcemy przeznaczyć. Nie da się ukryć, że dzisiaj mamy do czynienia z wieloma potrzebującymi, dlatego trzeba dokonać wyboru, gdyż nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Można jednak namówić swoich znajomych, by również wzięli udział w takich akcjach, a wtedy na pewno znacznie więcej będzie można zdziałać. Poza tym można zawsze przekazać swój jeden procent podatku, nic na tym nie stracimy, a można wspomóc konkretną fundację czy stowarzyszenie, jakie pomagają osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu na pewno będziemy mogli znacznie więcej zyskać i przede wszystkim komuś pomożemy, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego warto się rozejrzeć wokół siebie, a na pewno znajdziemy kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy. Będzie to dla nas na pewno dobre rozwiązanie, na jakie zawsze warto się zdecydować.

Posted in Kultura | Leave a comment

Parki kulturowe a zabytki

Jak doskonale wiemy istnieją rozmaite rodzaje zabytków, jednak nie zapominajmy o tym, że wszystkie one powinny być dla nas tak samo ważne. Oczywiście możemy je podzielić przede wszystkim na trzy kategorie, według których są one wpisywane do rejestru zabytków. Każdy, kogo interesują właśnie zabytki zdaje sobie sprawę z tego, jak niezwykle ważna jest ich ochrona i powinniśmy pamiętać o tym, że istnieją różne jej formy, o których warto jest wiedzieć i z którymi każdy z nas powinien się oczywiście zapoznać.Jak wiemy ochrona zabytków może mieć różne formy, a jedną z nich są parki kulturowe. Niestety nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym one tak naprawdę są, a przecież każdy z nas, kogo przedmiotem zainteresowania są zabytki powinien doskonale o tym wiedzieć. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że parki kulturowe to właśnie pewne forma ochrony zabytków. Parki kulturowe są oczywiście tworzone w pewnych określonych celach i zazwyczaj mają one chronić krajobraz kulturowy, a także rozmaite wyróżniające się tereny wraz z rozmaitymi zabytkami, jakimi są zabytki nieruchome.Warto jest wiedzieć, czym są parki kulturowe, zwłaszcza w przypadku, kiedy interesują nas właśnie tego typu zabytki. Nie zapominajmy o tym jak są one niezwykle ważne dla nas, bo przecież stanowią nasze dziedzictwo kulturowe, choć niestety nie zawsze je doceniamy. Starajmy się bliżej zainteresować tymi zabytkami, gdyż są to naprawdę niezwykle ciekawe zabytki i oczywiście zasługują na naszą uwagę.

Posted in Antyki | Leave a comment

PODZIAŁ FUNKCJI

Podziałowi funkcji na podstawowe, regulacyjne i pomocnicze odpowiada w strukturze organizacyjnej rozpatrywanej statycznie podział jednostek organizacyjnych na podstawowe (np. w przed­siębiorstwie przemysłowym biuro konstrukcyjne i wydziały pro­dukcyjne), regulujące (np. dyrektor, dział planowania, dział kadr, dział kontroli technicznej) i pomocnicze (np. dział zaopatrzenia, magazyny, księgowość, hale maszyn do pisania itp.). Kryterium to można jednak stosować do typologii jednostek organizacyj­nych tylko na określonym szczeblu hierarchii organizacyjnej, gdyż jednostka (dajmy na to księgowość), która ze względu na całe przedsiębiorstwo przemysłowe jest pomocznicza, może się z kolei (gdy ją rozpatrujemy w jej własnym węższym przedziale) skła­dać z jednostek podstawowych (np. sekcja ewidencji kosztów własnych) i pomocniczych (np. „własna” hala maszyn do pisania).

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

FUNKCJE REGULACYJNE

Funkcje regulacyjne, takie jak formułowanie celów działania, planowanie (organizowanie toku czynności), organizowanie struk­tur pojmowanych statycznie oraz kontrolowanie, polegają w isto­cie rzeczy na nadawaniu i stałym utrzymywaniu raz nadanego kierunku funkcjonowania całej instytucji. Takie pojmowanie re­gulowania jest niestety niezgodne z dość powszechnie przyjętym rozumieniem tego terminu, obejmującym tylko likwidowanie nie­pożądanych odchyleń. Trudno byłoby jednak obecnie zmienić po­przednio już w teorii organizacji zastosowane rozumienie tego wyrazu. Funkcje regulacyjne mają z reguły decydujące znaczenie dla sprawności funkcjonowania całej instytucji; niemniej jednak służą one funkcjom podstawowym, a nie na odwrót. Na funkcje vomocnicze składa się w instytucji ogół wszystkich innych funkcji, które nie realizują wprawdzie bezpośrednio jej celów zewnętrznych i nie służą regulacji funkcjonowania całości, niemniej są jednak niezbędne po to, by funkcje podstawowe mo­gły być spełnione.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

W przed­siębiorstwie przemysłowym podstawowe funkcje to produkowanie (a może raczej należałoby powiedzieć: zaopatrywanie społeczeń­stwa w produkty znajdujące nabywców, co lepiej uwydatnia to, że każda instytucja pełni funkcję wobec innej, w której skład wchodzi!), ale w księgowości tegoż przedsiębiorstwa funkcją pod­stawową jest terminowa ewidencja danych potrzebnych do zarzą­dzania przedsiębiorstwem. Nazywamy te funkcje podstawowymi, ponieważ bez nich cele instytucji (w danym przedziale) w ogóle nie mogłyby być zrealizowane. Nie zawsze i nie wszyscy to sobie uświadamiają, co może prowadzić niekiedy do dyskryminacji osób pełniących funkcje podstawowe, czyli do traktowania ich pod względem prestiżu i uposażenia gorzej niż pracowników mają­cych równe im kwalifikacje a wykonujących funkcje regulacyj­ne lub pomocnicze.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

DYNAMICZNA ORGANIZACJA

Dlatego właśnie rozważania nad dynamicznie pojmowaną or­ganizacją instytucji trzeba było zacząć od zorientowania się, co mamy na myśli mówiąc o funkcjach jednostek organizacyjnych, oraz od dokonania przeglądu głównych rodzajów funkcji. Ważna przy tym jest przede wszystkim relatywizacja funkcji z jednej strony ze względu na cele instytucji, z drugiej zaś ze względu na rozpatrywany jej przedział.Ogół funkcji spełnianych we wszelkich instytucjach można podzielić na podstawowe, regulacyjne i pomocnicze.Funkcja w danym przedziale podstawowa to ogół czynności scharakteryzowanych przez to, że dotyczą bezpośrednio realizo­wania końcowego „zewnętrznego” celu danej jednostki, a raczej zwykle wiązki jej zewnętrznych, głównych i ubocznych celów.Tak więc w szkole jako całości funkcją podstawową jest naucza­nie, ale w sekretariacie dziekana funkcją podstawową jest „ob­sługa” administracyjna studentów i pracowników nauki.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

ROZUMIENIE CZYNNOŚCI

W odróżnieniu od funkcji przez czynność rozumiem w tym kontekście każde działanie jednoosobowe, różniące się od innych działań tym, że każde z nich absorbuje inny komplet wrodzonych lub nabytych cech umysłu i ciała wykonawców, ich nawyków umiejętności lub komplet tych cech zestawiony w innych pro­porcjach. Wprawdzie każda czynność, a nawet każdy ruch ele­mentarny, stanowiący najprostszy składnik czynności, ma okre­ślony cel, z reguły jednak (w przeciwstawieniu do celu poszczegól­nych funkcji) celu tego nie można w żadnym przedziale rozpa­trywać jako celu „autonomicznego” (nie będącego środkiem do jakiegoś innego uchwytnego celu). Na funkcjonowanie instytucji składają się działania (czynno­ści) członków jej zespołu zorganizowane, tj. tak zgrupowane, by przyczyniały się jak najbardziej do powodzenia funkcji pełnio­nych przez poszczególne jednostki organizacyjne zawsze wobec jednostki wyższego rzędu.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

ODRÓŻNIENIE FUNKCJI

Kryterium odróżnienia jednej funkcji od innych, czyli stwier­dzenia, że mamy do czynienia z odrębną funkcją, jest więc moż­ność sformułowania zrozumiałego celu, mającego choćby podpo­rządkowane, lecz względnie samodzielne znaczenie, do którego realizacji wystarcza dany zespół czynności. Skoro zaś, jak pamię­tamy, możność wyodrębnienia celu uchwytnego — choćby pod­porządkowanego innym jako środek — jest też warunkiem wy­odrębnienia instytucji, począwszy od komórki organizacyjnej aż do wielkich złożonych całości, przeto nasuwa się wniosek, że funkcje wobec instytucji „szerszych” pełnią z reguły instytucje „węższe” aż do komórki organizacyjnej włącznie (przy czym w skrajnym przypadku może to być zespół jednoosobowy wraz ze stanowiskiem pracy).  Na funkcję składa się zazwyczaj szereg dających się wyodręb­nić przedsięwzięć, czyli operacji wielopodmiotowych, które z kolei składają się z poszczególnych czynności.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

ZASTOSOWANIE DO ZESPOŁÓW

Dla wykonania każdej z tych lub innych funkcji pracownicy zatrudnieni w poszczególnych komórkach organizacyjnych muszą wykonywać szereg czynności: coś mówić, czegoś słuchać, coś pi­sać, rysować, czytać, nosić, ustawiać, przekręcać itp.Spróbujmy wniknąć nieco głębiej w znaczenie wyrazów „funk­cja” i „czynność”, wziętych z mowy potocznej, i zastanowić się, co jest wspólne różnym funkcjom i różnym czynnościom, a za­razem, co różni funkcję od czynności.Dany element „pełni” określoną „funkcję” wobec całości, do której należy, gdy mniej więcej jednostajne funkcjonowanie tego elementu rozpatrujemy ze względu na znaczenie, jakie ma ono dla funkcjonowania całości. W zastosowaniu do zespołów będziemy przeto mówili o funkcji podzespołów (osobników lub ich grup) wobec zespołu wtedy, gdy wykonują one „określoną, powtarzającą się czynność” lub grupę czynności, „scharakteryzowaną przez rodzaj znaczenia jej dla ce­lu jednoczącego czynności i uczestników tego zespołu jako ta­kich” [Kotarbiński 1969, s. 100].

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

FUNKCJE I CZYNNOŚCI

Mówimy (słusznie!) o naszych szkołach różnych szczebli, że pełnią w społeczeństwie ważne funkcje oświatowe, kulturotwór­cze, naukowe. O przedsiębiorstwie przemysłowym możemy powie­dzieć, że wobec społeczeństwa pełni funkcją produkcyjną, a za­razem — wobec własnych pracowników — wypełnia szereg in­nych funkcji społecznych. Wobec uniwersytetu z kolei np. rek­torat spełnia funkcją ogólnego kierowania, kwestura funkcją fi­nansową, a biuro dyrektora administracyjnego i sekretariaty dzie­kanów funkcje administracyjne. Podobnie wobec przedsiębiorstwa przemysłowego poszczególne jego działy i wydziały spełniają róż­norakie funkcje: zaopatrzeniową, produkcyjną, zbytu, rachunko­wą, planowania, sprawozdawczości itp. Można by pójść jeszcze da­lej w dół i powiedzieć — równie słusznie — że wobec działu zaopatrzenia jedna grupa pracowników pełni funkcję ewidencji źródeł zaopatrzenia, inna funkcję zakupów, a jeszcze inna funkcję rozliczeń.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment

SPOSÓB PODPORZĄDKOWANIA

Aby to uzyskać, rysuje się np. sekretariat naczelnego dyrektora, bezpośrednio mu pod­porządkowany (a więc znajdujący się na drugim szczeblu hierar­chicznym) na tym samym poziomie wykresu co stanowisko pracy w wydziale, znajdujące się na szóstym szczeblu. Pozwala to na uniknięcie zniekształceń nazywanych przez A. Stabryłę „ugięciem strukturalnym” [Stabryła 1967, s. 33].Wobec ograniczenia danych, które można pomieścić na wykre­sie, „księgę służb” i wykres podporządkowań organizacyjnych na­leży traktować jako całość i w gruncie rzeczy dopiero oba te do­kumenty łącznie powinny by nosić nazwę schematu organiza­cyjnego.Mimo że wykres podporządkowań powtarza część danych za­wartych w „księdze służb”, nie należy go uważać za zbędny, bo jest z natury rzeczy o wiele bardziej „przejrzysty”.Jeden ze sposobów rysowania wykresów podporządkowań ilustrują wykresy 4.3.3.-2. do 4.3.3.-5.

Posted in Praca i wartość | Leave a comment